Skiinfo Villkor

I denna artikel definieras villkoren för tillhandahållande av tjänster på www.Skiinfo.se, nedan kallad ”tjänsten”, och villkoren för användarens användning av tjänsten.

All tillgång till och/eller användning av webbplatsen www.Skiinfo.se innebär att alla villkor i dessa villkor accepteras och följs och att de accepteras villkorslöst. De utgör därför ett ”avtal” mellan tjänsten och användaren.

Om en användare inte vill acceptera alla eller delar av dessa villkor uppmanas han/hon att avstå från att använda tjänsten.

1. Juridiskt meddelande

Webbplatsen www.Skiinfo.se publiceras av:

Mountain News LLC
101 Santa Cruz Avenue #37
Los Gatos, CA
95031, USA

VAT ID: US85-3300684
Telefon: +1 408-444-9001

Publiceringsansvarig, juridiskt ansvarig, är Chad Dyer, COO/Global Managing Director.
(newsroom@mountainnews.com)

Skiinfo är ett företag inom MountainNews Group

Mountain News LLC
101 Santa Cruz Avenue #37
Los Gatos, CA
95031, USA

2. Definitioner

► Användare: Användaren är varje person som använder webbplatsen eller någon av de tjänster som erbjuds på webbplatsen.
► Användarinnehåll: Användarinnehåll: Med användarinnehåll avses de uppgifter som användaren överför i webbplatsens olika delar.
► Medlem: Med medlem avses en användare som identifieras på webbplatsen.
► Identifier: Begreppet ”identifierare” avser den information som krävs för att identifiera en användare på webbplatsen för att få tillgång till områden som är reserverade för medlemmar.
► Lösenord: Lösenordet är konfidentiell information som användaren måste hålla hemlig och som gör det möjligt för användaren att tillsammans med sin identifierare bevisa sin identitet.

3. Tillgång till tjänsten

Tjänsten är tillgänglig utan kostnad för alla användare som har tillgång till Internet. Alla kostnader för att få tillgång till tjänsten, oavsett om det rör sig om hårdvara, programvara eller internetåtkomst, är uteslutande användarens ansvar. Användaren är ensam ansvarig för att hans eller hennes datorutrustning fungerar korrekt och att han eller hon har tillgång till Internet.

Vissa delar av webbplatsen är reserverade för medlemmar efter identifiering med hjälp av användarnamn och lösenord.

Skiinfo förbehåller sig rätten att ensidigt och utan förvarning vägra tillträde till tjänsten för användare som inte följer dessa användarvillkor.

Skiinfo gör rimliga ansträngningar för att tillhandahålla kvalitetstillgång till tjänsten, men har ingen skyldighet att göra det.

Skiinfo kan inte hållas ansvarigt för eventuella fel på nätverket eller servrarna eller andra händelser utanför rimlig kontroll som förhindrar eller försämrar tillgången till tjänsten.

Skiinfo förbehåller sig rätten att avbryta, tillfälligt avbryta eller ändra följande utan föregående meddelande

Skiinfo förbehåller sig rätten att utan förvarning avbryta, tillfälligt avbryta eller ändra tillgången till hela eller delar av tjänsten för att säkerställa underhåll eller av någon annan anledning, utan att avbrottet ger upphov till någon skyldighet eller ersättning.

4. Immateriella rättigheter

Användningen av denna tjänst är reserverad för strikt personligt bruk. All reproduktion eller representation, helt eller delvis, för andra ändamål på något medium är förbjuden. Om detta förbud inte respekteras utgör det en förfalskning som kan medföra civilrättsligt och straffrättsligt ansvar för förfalskaren.

Officiell information om upphovsrätten finns på denna webbplats. Alla rättigheter förbehålls. Internationell upphovsrättslagstiftning skyddar alla bilder, texter, program och annat material på denna webbplats (nedan kallade ”webbplatselement”). All kommersiell användning av någon av webbplatsens element är förbjuden om inte Skiinfo uttryckligen och skriftligen godkänt detta. Du samtycker till att inte ändra eller ta bort någon upphovsrätt, varumärke eller andra meddelanden om äganderätt från material som visas på eller laddas ner från denna webbplats, och du bekräftar att du inte förvärvar några äganderätter genom att använda denna webbplats eller webbplatselementen.

Användaren är ensam ansvarig för det användarinnehåll som han/hon lägger ut på nätet via tjänsten, liksom för de texter och/eller åsikter som han/hon formulerar. Han/hon förbinder sig att se till att dessa uppgifter inte kan skada tredje parts legitima intressen. Han/hon garanterar Skiinfo mot alla regresser som direkt eller indirekt grundar sig på dessa ord och/eller uppgifter och som någon kan väcka mot Skiinfo. Användaren samtycker särskilt till att betala alla belopp som uppstår till följd av en tredje parts krav mot Skiinfo, inklusive advokatarvoden och rättegångskostnader.

Skiinfo förbehåller sig rätten att radera hela eller delar av användarinnehållet, när som helst och av vilken anledning som helst, utan föregående meddelande eller motivering. Användaren kommer inte att kunna göra några anspråk i detta avseende.

5. Personuppgifter

Med respekt för användarnas integritet bekräftar Skiinfo att insamling och behandling av personlig information, som utförs på denna webbplats, sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och GDPR.

För mer information om dataskydd, läs Dataskyddspolicy.

6. Inlämning av recensioner och annat innehåll

Det är vår policy att noggrant granska varje recension och förstahandsrapport (”recension”) som publiceras på Skiinfo för att se till att språket och innehållet är lämpligt. Alla recensioner som innehåller obscent, hotfullt eller potentiellt ärekränkande språk måste tas bort.

Recensioner kommer också att tas bort om de innehåller:

– Om de innehåller kommersiella webbadresser eller e-postadresser som är självbefrämjande.

– Förkortade, svårförståeliga recensioner med ett eller två ord (t.ex. ”Vail suger!!” eller ”Chamonix är coolt!!”).

– Överträdelser av godtagen etikett på webben. (t.ex. ALL CAPS, etc.).

– Upprepade ord. Flera inlägg kommer att raderas.

– Bristande relevans för domänen, restaurangen eller platsen.

– Hatpropaganda eller politisk agenda utanför ämnet.

– Ogrundade påståenden om säkerhetsproblem av något slag.

7. Ansvarets gränser

Skiinfo.se är en webbplats för turistinformation om skidorter och särskilt om snöförhållanden.

Den information som publiceras på Skiinfo.se kommer från källor som anses tillförlitliga (turistbyråer, skidbacken, regionala turistbyråer osv.). Skiinfo kan dock inte garantera att uppgifterna är korrekta eller relevanta. Dessutom är den information som tillhandahålls på denna webbplats endast i informationssyfte och utgör inte råd eller rekommendationer av något slag.

Skiinfo kan följaktligen inte hållas ansvarig för användningen av den information och det innehåll som finns på webbplatsen på något sätt. Användaren är ensam ansvarig för att på rätt sätt, med omdöme och anda, använda den information som görs tillgänglig på webbplatsen.

Användaren förbinder sig dessutom att ersätta Skiinfo för alla skador som direkt eller indirekt är relaterade till användningen av tjänsten.

För att få tillgång till vissa delar av Skiinfo.se-webbplatsen krävs att man använder ett användar-ID och ett lösenord. Lösenordet, som väljs av användaren, är personligt och konfidentiellt. Användaren förbinder sig att hålla sitt lösenord hemligt och att inte avslöja det i någon form. Användningen av användarnamn och lösenord på Internet sker på användarens egen risk. Det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda sina egna uppgifter mot eventuella angrepp.

Skiinfo förbinder sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera säkerheten och sekretessen för de överförda uppgifterna. Användaren informeras om att en eller flera cookies, som inte innehåller någon personlig information, kan placeras på hans hårddisk för att säkerställa hans identifiering.

Användaren bekräftar att han/hon är medveten om Internets begränsningar och begränsningar och att han/hon därför inser att det är omöjligt att helt garantera säkerheten i samband med datautbytet. Skiinfo kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador till följd av överföring av information, inklusive överföring av användarens inloggningsuppgifter och/eller lösenord, via tjänsten.

Skiinfo ska under inga omständigheter, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, vara ansvarigt för direkta eller indirekta skador, tillfälliga skador eller följdskador av något slag som beror på att tjänsten inte är tillgänglig eller på användning av tjänsten. Termen ”användning” ska förstås i vid bemärkelse, dvs. all användning av webbplatsen, oavsett om den är laglig eller inte.

Användaren förbinder sig generellt sett att följa alla bestämmelser som gäller i Sverige.

8. Hypertextlänkar

Skiinfo.se:s webbplats innehåller hypertextlänkar till webbplatser som publiceras och/eller förvaltas av tredje part.

Eftersom Skiinfo inte har någon kontroll över dessa externa resurser, bekräftar användaren att Skiinfo inte tar något ansvar för tillgängligheten till dessa resurser och kan inte hållas ansvarig för deras innehåll.

9. Force majeure

Skiinfo kan inte hållas ansvarigt i händelse av force majeure eller omständigheter som ligger utanför dess kontroll.

10. Utvecklingen av detta kontrakt

Skiinfo förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren och omnämnandena i detta avtal.

Användaren rekommenderas att regelbundet ta del av den senaste versionen av användarvillkoren som finns på webbplatsen www.Skiinfo.se.

11. Varaktighet och upphörande

Detta avtal ingås på obestämd tid från och med den tidpunkt då användaren använder tjänsten.

12. Tillämplig lag och jurisdiktion

De lagregler som gäller för innehåll och dataöverföring på och runt webbplatsen bestäms av svenska lag. I händelse av en tvist, som inte kan lösas i godo, är endast svenska domstolar inom jurisdiktionen behöriga.

13. Erbjudanden/erbjudanden och snörapport

Turistbyråerna på de orter som är listade på Skiinfo har möjlighet att på denna webbplats publicera sina turistanbud (i form av all-inclusive vistelser eller förslag på boende) samt sina snörapporter. Dessa turistbyråer är ensamma och uteslutande ansvariga för lagligheten, sanningshalten, fullständigheten och uppdateringen av informationen om deras produkter (priser, utrustning, beskrivande element…) och deras snörapportering (snöhöjd och snökvalitet, väderlek, temperaturer, vindar…). Skiinfo kan inte hållas ansvarig för detta.

 

Villkor uppdaterade: 31 mars 2022

Copyright © 1995-2024  Mountain News LLC.  All rights reserved.